Общи условия

за търговия и ползване на интернет страницата

http://www.leospizza.bg/

Предмет

Член 1

Настоящите Условия за ползване (общи условия) уреждат ползването на интернет страницата http://www.leospizza.bg/, която ще наричаме по-надолу Платформата, а така също и взаимоотношенията по сключването на договори между клиентите на интернет страницата (Клиенти) и Ресторант „Рустико“ и Ресторант „Тратория“ (Продавач)

Дефиниции

Член 2

По смисъла на настоящите условия:

  1. Платформата/платформата за електронна търговия е интернет страницата http://www.leospizza.bg/, чиято функционалност включва предлагане на стоки за целите на електронната търговия.
  2. Администраторът е дружеството „Паста Дуе“ ООД, ЕИК 200484891, което притежава и администрира интернет страницата http://www.leospizza.bg/, включително в частта от нейната функционалност, свързана с предлагане на стоки за целите на електронната търговия и администриране на заявки към платформата.
  3. Клиент е всяко пълнолетно физическо или юридическо лица, направило заявка за поръчка на стока от менюто на Ресторант „Рустико“ и Ресторант „Тратория“ чрез Платформата.
  4. Търговец е „Паста Дуе“ ООД, използващ Платформата за предлагане на свои стоки.
  5. Продавач е ресторант „Рустико“ и Ресторант „Тратория“, собственост на „Паста Дуе“ ООД, от чието меню се прави поръчка.

Данни за Администратора

Член 3

(1) Интернет страницата http://www.leospizza.bg/, включително като платформа за онлайн търговия, се администрира от „Паста Дуе“ ООД, ЕИК 200484891, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район „Лозенец“, бул. „Никола Вапцаров“ № 57 (наричано по-надолу Администратор).

(2) Администраторът може да използва Платформата за целите на осъществяване на електронна търговия от свое име.

(3) Клиентите могат да се свържат с администратора по всеки един от  следните начини:

Електронен адрес: lu1980it@yahoo.it

Телефон: +359 878 642 829,  

Лице за контакт и адрес за кореспонденция: Лучия Андреучи.

Приемане на условията

Член 4

(1) Настоящите условия за ползване на платформата и интернет страницата се считат известни и приети от всички клиенти със самото отваряне и използване на интернет страницата. Всяко ползване на платформата означава, че клиенти са се запознали внимателно с настоящите условия и са ги приели изцяло.

(2) Независимо от горното, за приемане на настоящите условия се счита и отправянето на предложение за сключване на договор чрез платформата. Настоящите условия се прилагат и за всеки договор, сключен чрез платформата, като те се считат автоматично за част от съдържанието на всяко предложение, съответно за част от всеки сключен договор чрез платформата.

(3) Независимо от ал. 1 и 2, настоящите условия се считат приети също така и с отбелязване на потребител (клиент) във формуляра на платформата при направена заявка, че ги приема.

Извършване на поръчка чрез Сайта

Член 5

(1) Платформата съдържа информация за предлаганите чрез нея продукти.

        (2) Клиентът заявява желанието си да поръча продукт менюто на Ресторант „Рустико“ и/ или Ресторант „Тратория“ чрез Сайта като направи поръчка по електронен път, което е възможно да се извърши с или без да бъде регистриран в Сайта профил. Няма пречка да поръчката да бъде извършена и по телефон или по електронна поща, като в този случай Клиентът ще получи електронно съобщение на посочен от него електронен адрес. След потвърждаването на Общите условия, поръчката ще се счита за извършена.

           (3) Клиентът има право, ако е навършил 18 години, да поръчва всички стоки, налични в менюто, посочени в Сайта, и само ако съгласно закона Клиентът е в състояние да сключва обвързващи договори.

           (4) След избора на стока и количество, Клиентът следва да проследи процеса за поръчка, като има възможност да пристъпи директно към финализиране на поръчката или да продължи пазаруването в Сайта с избор на други продукти от менюто.

(5) Преди завършване на поръчката на клиента ще бъде предоставена възможност да избере начина на плащане и условията за доставка.

(6) Клиентът ще бъде задължен да предоставите и данни, без които не е възможно да се изпълни договора. Такива данни обикновено са имена, адрес за доставка, телефон и електронен адрес, а за клиенти търговци – наименование на фирма, ЕИК, управител, както и данни за фактура (ако клиентът изисква такава).

(7) Преди приключване на поръчка Клиентът следва да се увери, че поръчва от конкретно избран продукт от менюто. В случай, че някои от продуктите са с промоционални цени, това изрично ще бъде указано в обявата на Сайта.

           (8) Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на http://www.leospizza.bg/ във връзка с поръчката, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

(9) След като се е уверил в съдържанието и данните на поръчката, Клиентът следва да кликне (натисне) върху бутон “Поръчай”, “Преглед на количката”, “Поръчка” или друга аналогична възможност. С изпращането на поръчката клиентът разрешава на http://www.leospizza.bg/  да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка, нейното доставяне или сключения договор. На този етап от поръчката, но преди нейното завършване, Сайтът указва на клиента, че е налице задължение за плащане. 

(10) При поръчка чрез Сайта, по телефон, имейл или посредством социалните мрежи, Сайтът изпраща уведомление до клиента по електронна поща или на адрес, с което договорът от разстояние между Клиента и http://www.leospizza.bg/ се счита за сключен под отлагателно условие. Уведомлението съдържа и информация по чл. 47 и чл. 48 от Закона за защита на потребителите, респективно извлечение от настоящите Общи условия, както и данни за направената от Клиента поръчка.

         (11) Уведомлението за приемане и поемане на ангажимент за изпълнение на поръчката се извършва от продавача с уведомлението по ал. 10 или от куриер, когато стоката е вече предадена към него от продавача. В последния случай куриерът действа от името на „Паста Дуе“ ООДПо своя преценка Търговецът може да уведоми потребителя и клиента търговец по имейл, чрез SMS или с обаждане.  

         (12) До момента на уведомяване по ал. 11 Търговецът има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част от поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност.

(13) Клиентът може да предостави електронния си адрес за получаване на информация за промоции, публикувани в информационния бюлетин на Търговеца.

Сключване на договора

Член 6

           (1) Договорът за покупко-продажба от разстояние между Търговеца и Клиентът се смята за сключен под отлагателно условие от момента на получаване от страна на Клиента на уведомлението по чл. 5, ал. 10 за регистрирана поръчка при Търговеца. Договорът се счита за сключен от момента на поръчката, в случай че Клиентът е търговец или професионалист е получил потвърждение по чл. 5, ал. 10 от настоящия условия по електронната си поща. При липса на такова потвърждение договорът се счита сключен от приемане на стоката от Клиента професионалист, придружена от потвърждението по чл. 5, ал. 10.

(2) Договорът обвързва страните от момента на уведомяване на Клиента от Търговеца, че стоката от менюто може да бъде доставена, като уведомяването става по електронна поща и/или чрез SMS или телефонно обаждане до Клиента, че стоката е готова за изпращане.

          (3) Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Търговеца, се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Търговеца и Клиента, присъстващи в потвърждението за сключен договор по чл. 5, ал. 10.

Срок на изпълнение на поръчката

Член 7

(1) Всяка поръчка се изпълнява в срок до час и половина от приемането й.

(2) При висока натовареност, водеща до временно затруднение на Ресторант „Рустико“ и/ или Ресторант „Тратория“ да спази посоченото време за доставка в района, където се намира адреса за доставка на Клиента, Търговецът има право да откаже приемането на поръчката, като своевременно уведоми Клиента, че поръчката му не може да бъде приета.

Цена на поръчката

Член 8

(1) Минималната стойност на поръчката е 10 лв. (десет лева), без цената на доставката. Всички цени, посочени в менюто на Ресторант „Рустико“ и Ресторант „Тратория“ са в български лева.

(2) Всички стоки в менюто на Ресторант „Рустико“ и Ресторант „Тратория“, публично оповестени в Платформата се предлагат до изчерпване на количествата, дори когато това не е изрично отбелязано в Платформата.

(3) Всички обявени цени в Платформата са с включен данък върху добавената стойност (ДДС) и всички други дължими по закон данъци и такси.

(4) В стойността на поръчаната стока е включена и консумативи за тяхната опаковка (кутия за пица и амбалаж на бутилките).

(5) За доставката на всяка поръчка се заплаща допълнителна такса, съобразно района, в който се намира адреса на доставка на Клиента. Конкретният размер на таксата е посочен в поръчката.

За конкретния размер на таксите за доставки, можете да се информирате ТУК.

(6) В случаите, когато след пристигане на адреса на поръчката, куриерът на Търговеца не може  да се установи контакт с Клиента, включително и в срок до 10/ 15 минути след връщане на поръчката в Ресторант „Рустико“ и Ресторант „Тратория“, за повторното изпращане на поръчката Клиентът следва да заплати още веднъж такса за доставката.

Плащания

Член 9

(1) Цената по сключените договори за продажба се заплаща от Клиентите на Търговеца.

(2) Когато в цената на поръчаните стоки не е включена доставка, това се посочва изрично на Клиента по ясен и недвусмислен начин.

(3) Клиентът може да избира да извърши плащането чрез някой от следните два способа:

а) плащане в брой – в този случай стойността на поръчаните стоки и доставката (освен ако не е безплатна) следва да се заплати от Клиента, от посочено от него трето лице или негов представител на куриера, извършващ доставката, в момента на получаване на стоката срещу фискален бон, предоставен от последния.

б) онлайн плащане – в този случай стойността на поръчаните стоки и доставката (освен ако не е безплатна), следва да се заплати от Клиента или от избрано от него трето лице чрез платформата myPOS.

           (4) Търговецът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните стоки въз основа на информацията, предоставена от клиента. Когато последният не е посочил, че желае фактура, Търговецът или куриерът предоставя единствено фискален бон и/или разписка за извършената продажба при полученото в брой плащане съгласно действащото законодателство.

(5) В случай на онлайн плащания, Търговецът не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с него, включително, но не само, такси, комисиони и други допълнителни плащания, направени от Клиента във връзка със самото осъществяване на трансакцията. Тези разходи са изцяло за сметка на Клиентите.

Право на отказ от поръчката

Член 10

(1) В случай, че Клиентът желае да откаже направената поръчка, той може да упражни това в право в рамките на ……………(изписва се с думи) минути след приемането й и отказът обвързва Търговецът след позвъняване на телефонен номер ………………………………

(2) Клиентът трябва да поеме разходите за връщане на стоките в случай на упражняване правото на отказ.

Рекламации

Чл. 11

(1) Търговецът отговаря за всяка липса на съответствие в количествено и качественото отношение на поръчаната стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката.

(2) Търговецът е длъжен да поддържа регистър на рекламациите, да разглежда предявените рекламации в предвидените от закона срокове и да изпълнява всички свои задължения съгласно Закона за защита на потребителите.

(3) В случаите, когато Клиентът е направил рекламация при наличие на условията по ал. 1, Търговецът се ангажира да изготви нова поръчка за своя сметка или да предостави ваучер за ползване при следващи поръчки.

Разваляне и прекратяване на договори

Член 12

(1) При разваляне или прекратяване на договор, сключен чрез платформата, включително в случаите по чл. 8 от настоящите условия, направените от Клиентите плащания се възстановяват от администратора след връщане на стоката.

(2) В случаите по ал. 1, разходите за връщане на стоките са за сметка на съответния Клиент, освен в случаите, в които законът или настоящите условия изрично изключват това.

(3) Предходната алинея не изключва дължимостта на други разноски, предвидени в българското законодателство или настоящите условия.

Правила относно ползването на интернет страницата

Чл. 13

(1) Администраторът запазва правото си да ограничава достъпа до интернет страницата http://www.leospizza.bg/ както генерално, така и на отделни потребители, без да е необходимо да посочва причина за това, освен в случаите, когато българското законодателство предвижда друго.

(2) По своя преценка, Администраторът запазва правото си да изисква от Клиентите въвеждане ръчно на валидиращи кодове от тип “captcha” или подобни.

(3) По отношение на правото на интелектуална и индустриална собственост, нищо нито в настоящите условия, нито в договора от разстояние, не може да се счита като разрешение от страна на Администратора по отношение Клиентите да копират, разпространяват, публикуват, преработват или каквито и да е други действия за информация, изображения или други данни в Платформата. Клиентите нямат право без изричното съгласие на титуляра на правото на интелектуална собственост и на Администратора да създават, продават, прехвърлят права върху материали, създадени чрез възпроизвеждане (напр. копиране) на материали от Платформата.

(4) Ползването на обекти на интелектуална собственост от Платформата от Клиентите може да бъде единствено за лични нетърговски цели в случаите, предвидени в българското законодателство.

Поверителност

Чл. 14

(1) Клиентите, с предоставяне на свои данни дават изричното си съгласие, че при предоставяне на каквито и да е лични или други данни на Администратора, те могат да бъдат използвани за целите на изпълнение на сключените договори, обработване и администриране на заявките, за извършване на маркетингови проучвания, изпращане на търговски съобщения, като за тези цели те могат да бъдат предоставяни на трети лица, които са куриери, Търговци, партньори на Администратора или доставчици на маркетинг услуги.

(2) Администраторът не се задължава да запазват изпратените данни, освен ако българското законодателство не предвижда друго.

Общи разпоредби

Чл. 15

(1) Нищожността на отделни клаузи и/или части от настоящите условия не влече нищожност на целите условия. Валидните клаузи остават в сила и са обвързващи за всички лица, приели настоящите условия.

(2) С приемането на настоящите условия, Потребителите се задължават да се запознаят и с Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки на Платформата http://www.leospizza.bg/, които са публикувани на нея.

(3) Приложимото право към сключените чрез Платформата договори и/или за които са приложими на каквото и да е основание настоящите правила, е българското. Възникналите спорове по договори, сключени чрез Платформата и/или за които се прилагат настоящите условия, ще бъдат разрешавани в духа на взаимното разбирателство, а когато такова не бъде постигнато – от съответния български съд.

Промяна на настоящите правила

Чл. 16

(1) Администраторът запазва правото си да актуализира и изменя настоящите условия. Новите условия стават обвързващи от момента на публикуването им и имат действие занапред.

(2) Към всяка сделка, сключена чрез платформата, се прилагат условията, които са били в сила към момента на нейното сключване.