Проект “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)”

На 08.04.2021 г. „ПАСТА ТРЕ” ЕООД стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.097-3974 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временни противоепидемични мерки” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.095 -„Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временни противоепидемични мерки”.

 

Обща стойност: 19757,85 лв. , от които 16794,18 лв. европейско и 2963,67 лв. национално съфинансиране.

Начало:08.04.2021 г.
Край:08.07.2021 г.

 

 

Основната цел на проектното предложение е осигуряване на оборотен капитал за регистрираните в Република България микро, малко и средни предприятия, засегнати от временните противоепидимични мерка, за преодоляване на икономическите последици.